Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

 

Bárány Attila

habil. egyetemi docens

Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet,

Közép- és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék

Email: barany.attila@chello.hu

Web: http://delfin.klte.hu/~history/baranyattila

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10003078

 

A tudományos tevékenység adatai: összesen 197 tétel

Összes tudományos közlemény: 85 (108)

 

Önálló kötet / Lektorált szakkönyv:              4

 

Lektorált tudományos közlemény:                59

- ebből idegen nyelvű:                       33

- ebből könyvrészlet/-fejezet              24

- ebből szócikk                                   17

                        (- idegen nyelvű szócikk)       17       

 

Szakmai előadás:                                           52

- ebből külföldi, idegen nyelvű:         30

 

 

IDÉZETTSÉGI JEGYZÉK – 2013. szeptember 12.

Recenzió:                               48 db

Független hivatkozás:            215 db

Összesen: 263 db

 Önálló kötet:

Britek, angolszászok, vikingek. Észak-Nyugat-Európa a korai középkor századaiban. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2008.  ISBN 978-963-9857-02-5. 163 p.

 A normann hódítástól a Magna Cartáig. Anglia a normannok és a Plantagenetek korában (1066-1216). Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2011. ISBN 978-963-9857-66-7. 189 p.

 Középkori magyar emlékek Angliában. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2013. 140 p.

Kötet-fejezetek:

Bárány Attila – Laszlovszky József – Papp Zsuzsanna: Angol-magyar kapcsolatok a középkorban. Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2008-2012. I-II. [Bárány A.: I. köt. pp. 255-351.  II. köt. 1-pp. 355.]

 Könyvrészlet:

„Britek, angolszászok; Anglia a 9-10. században; Az angolszász társadalom; A skandináv államok kezdetei; A viking államhatalom, gazdaság és társadalom”, In: Angi János - Bárány Attila - Orosz István - Papp Imre - Pósán László: Európa a korai középkorban. Debrecen University Press, Debrecen, 1997. 158-184.; 292-331.

 „Britek, angolszászok; Anglia a 9-10. században; Az angolszász társadalom; A skandináv államok kezdetei; A viking államhatalom, gazdaság és társadalom”, In: Angi János - Bárány Attila - Orosz István - Papp Imre - Pósán László: Európa a korai középkorban (3-11. század). Debrecen University Press, Debrecen, 1999. (Második, átdolgozott kiadás.)

 „Anglia a 15. században; Az angol társadalom a középkorban; A skandináv államok a középkorban;” In: Angi János - Barta János -Bárány Attila - Orosz István - Papp Imre - Pósán László: Európa az érett és a kései középkorban. Debrecen University Press, Debrecen, 2001. 178-198.; 253-263.

 „A skandináv államok a koraújkorban (1523-1792)”; „A svéd nagyhatalom”; In: Angi János – Barta János – Bárány Attila – Györkös Attila – Kovács Zoltán – Lévai Csaba – Orosz István – Papp Imre – Papp Klára – Pósán László: Európa az újkorban. Debrecen University Press, Debrecen, 2007.  224-34.; 312-14.; 320-22.

 „Konyár története a XVI. századig”, in: Konyár falukönyve. Szerk. Papp Klára – Újváry Zoltán, Debrecen, 2002. 5-98.

 „Az érett és a késő középkor (1050-1492)”, In: 21. századi enciklopédia. Egyetemes történelem. Szerk. Barta János; Sorozatszerk. Szvák Gyula, Pannonica, Budapest, 2004. 62-115.

 

„Középkori egyetemes történelem”, „Újkori magyar történelem”, In: Bárány Attila - Fazekas Csaba - Forisek Péter - Hunyadi Zsolt – Kerepeszki Róbert - Kőfalvi Tamás - Ősz Ferenc - Patay-Horváth András - Szendi Attila: Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak. (Szerk. Forisek Péter) Bölcsész Konzorcium, 2006. 199-226.; 259-280.

 

Tanulmányok:

 ”The Participation of the English nobility in the first phase of the Hundred Years War”, [Az angol arisztokrácia részvétele a Százéves Háború első szakaszában] The Hungarian Journal of English and American Studies (HJEAS) 1997 Vol. 3.; No. 2.: 211-240.


„Az elkorcsosult feudalizmus fogalma, szerepe és megítélése az angol történetírásban” Források és történetírás: válogatás a Miskolci Egyetem BTK által 1999. október 14-16. között rendezett történettudományi konferencia előadásaiból. Studia Miskolcinensia [a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelem Tanszékeinek Évkönyve] III (1999). szerk. Bessenyei József et al., Miskolc, 1999. 58-73. 

„A joint effort for a new Europe in the early 15th century: political relations between Emperor Sigismund and King Henry V of England (1410s-1420s)”, In: Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. szerk. Tilmann Schmidt – Gunst Péter. Történelmi Figyelő Füzetek. Debrecen, 2000. 83-102.

 „The communion of English and Hungarian mercenaries in Italy”, In: The First Millennium of Hungary in Europe. szerk. János Barta - Klára Papp. Társszerk. Bárány A. – Györkös A., Debrecen University Press, Debrecen, 2002. 126-41.

 „Von Rittern zu Magnaten. Aufstieg ins Baronat im spätmittelalterlichen Ungarn: das Beispiel der Pálóci”, East Central Europe/L’Europe du Centre-Est vol. 29. part 1-2. (2002) 213-21.

 „Adalékok az Ártándiak családi történetéhez”, Turul 76 (2003) 1-2: 25-34.

 „Les relations bourguignonnes-hongroises sous le régne du rois Sigismond”, [Burgundi-magyar kapcsolatok a Zsigmond-korban] In: Regards croisés. Recherches en Lettres et en Histoire, France et Hongrie. Textes publiés sous la responsibilité de Jean-Luc Fray et Tivadar Gorilovics. ’Studia Romanica de Debrecen, Bibliothèque Française No 5’, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó – Presses Universitaires Blaise Pascal Clermont-Ferrand. [ISBN 963-472-757-3] Debrecen, 2003. 53-64.

„V. Henrik „birodalma”, in: Angliától Nagy-Britanniáig: magyar kutatók a brit történelemről. szerk. Frank Tibor. Gondolat, Budapest, 2004. ISBN: 963 9500 38 0. 23-40.


The Crown and the Lollards in Later Medieval England”, Tolerance and Intolerance in Historical Perspective, eds. Csaba Lévai and Vasile Vese, Clioh’s Workshop II, CLIOhnet, Edizioni Plus, Universitá di Pisa, Pisa, 2004. 141-154.

„Adalékok az Ákos-nemzetség dél-bihari birtokainak településtörténetéhez”, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tom. IX. – Fasc. 3. Miskolci Egyetem Egyetemes Történelem Tanszéke Tanulmányai, Miskolc, 2004. 5-40.

 „Egy bihari család, az Álmosdi Csirék története”, Turul 77 (2004/3-4.) 99-115.

 „Zsigmond király 1416-os angliai kísérete”, AETAS [ISSN 0237-7934] 19 (2004/3-4) 5-30.

Angol lovagok a nikápolyi csatában”, Hadtörténelmi Közlemények [ISSN 0017-6540] 118 (2005) 3: 517-572.

 

„Az Alfréd-kori Anglia okleveles forrásai”, AETAS 19 (2004/2) 110-129.  

 

Anglo-Luxemburg Relations during the reign of Emperor Sigismund”, In: Sigismund von Luxemburg: ein Kaiser in Europa: Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses, Luxemburg, 8.-10. Juni 2005. Musée National d'Histoire et d'Art, Luxembourg. Hrsg. Von Michel Pauly; François ReinertMainz am Rhein, von Zabern, 2006. 43-59. 

„Crusades and Crusading in Hungarian Historiography”, In: Europe and the World in European Historiography. Ed. C. Lévai. CLIOHres, Universitá di Pisa, Edizioni Plus, Pisa, 2006. 129-48.  

„A wyclifita-lollard eretnekség és a királyi hatalom viszonya a későközépkori Angliában”, Hatalom, legitimáció, ideológia. Szerk. Horváth Emőke. L’Harmattan, Budapest, 2008. 83-110.

„Középkori magyar királyi emlékek: Luxemburgi Zsigmond angliai kéziratokon”, Történelmi Tanulmányok. Acta Universitatis Debreceniensis - Acta Historica XIV (2007) 51-80.

„Gyilkosság a székesegyházban”, In: Magyarság és Európa – Tegnap és ma. Tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. születésnapjára. szerk. Orosz I., Mazsu J., Pallai L., Pósán L., Debrecen, 2007. 33-53.

„Magyarország és a kései keresztes hadjáratok”, In: Magyarország és a keresztes háborúk. Lovagrendek és emlékeik. Szerk. Laszlovszky J. – Majorossy J. – Zsengellér J., Attraktor, Gödöllő, 2006. 139-165.  

“Matthias’ European Diplomacy in the 1480s”, In: Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West. Eds. Attila Bárány – Attila Györkös. Debrecen,  2009. 363-392.

 “Zsigmond király angliai látogatása”, Századok 143 (2009) 2: 319-356.

  „Uralkodói hatalom és eretnekség a későközépkori Angliában”, Történelmi Tanulmányok XV -  Acta Universitatis Debreceniensis – Series Historica LIX (2007 [2009]) Különszám: Tolerancia a intolerancia v dejinách [Tolerancia-Intolerancia a történelemben] konferencia, Eperjes, 2006. június 22-23. előadásai. 55-82. 

„Anglia, Magyarország és a tatár veszély a 13. század második felében”, Hadtörténelmi Közlemények 122 (2009) 2: 251-81. 

The last rex crucesignatus, Edward I and the Mongol alliance”, Annual of Medieval Studies at Central European University 16 (2010) 202-23.

 „King Sigismund and the passagium generale (1391-96)”, Conferinţa internaţională Sigismund de Luxemburg, oradea, 6-9 decembrie, 2007 / International conference Sigismund of Luxemburg. Eds. Alexandru Simon et al. Oradea, 2008., 88-90.

 “King Matthias and the Western European Powers”, In: Matthias Rex 1458-1490 – Hungary at the Dawn of the Renaissance. Proceedings of the International Conference, May 20-25, 2008. Budapest, ELTE, Centre des Hautes Études de la Renaissance. Online megjelent: 2013.

 Medieval Hungarian Royal Memorials: King Sigismund of Luxemburg on English Manuscripts”, Acta Historiae Artium 51 (2010) 31-69. 

„The English relations of Charles II of Sicily and Maria of Hungary”, In: La Diplomatie des États Angevins aux XIIIe et XIVe siécles / Diplomacy in the Countries of the Angevin Dynasty in the 13th-14th centuries. Actes du colloque international de Szeged, Visegrád, Budapest 13-16 septembre 2007 sous éla direction István Petrovics – Zoltán Kordé. Accademia d'ungheria in Roma Istituto Storico "Fraknói", Roma - Dipartimento di Storia Ungherese del Medioevo e della prima Eta Moderna Universitá degli Studi di Szeged, Roma-Szeged, 2011. 57-78.

“Political Pilgrimage in Later Medieval Central Europe: A case study of a Hungarian traveller to Ireland”. In: Global Encounters European Identities. edited by Mary N. Harris with Anna Agnarsdóttir and Csaba Lévai. Pisa: Plus-Pisa University Press, 2010. – (Thematic work group. 6, Europe and the Wider World ; 5) 203-14.

Attempts for Expansion: Hungary, 1000-1500”, [Magyarország terjeszkedési kísérletei, 1000-1500], In: The Expansion of Central Europe in the Middle Ages. Ed. Nora Berend. ’Ashgate Variorum. The Expansion of Latin Europe, 1000-1500’, Series Editors: James Muldoon, Felipe Fernández-Armesto, Ashgate, Farnham, Nagy-Britannia, 2012. 333-380. ISBN: 978-1-4094-2245-7.

„King Matthias of Hungary”, „The Crusading Letters of Matthias Corvinus”, In: Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History. Volume 4 (1200-1500).General Eds. David Thomas, Alexander Mallet. Eds. Juan Pedro Monferrer-Sala, Johannes Pahlitzsch, Barbara Roggema, Mark Swanson, Herman Teul, John Tolan.  ISSN: 1570-7350, ISBN13: 9789004195158. Brill, Leiden, Hollandia, 2013.

„King Sigismund of Luxemburg and the preparations for the Hungarian crusading host of Nicopolis (1391-96)”, In: Partir en croisade à la fin du Moyen Âge. Financement et logistique. Ed. Daniel Baloup. Collection Méridiennes. Série Croisades tardives. CNRS/Université de Toulouse, [2013], megjelenés alatt.

 „Nagy Lajos nápolyi hadjáratai és a Százéves Háború”, In: Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára. Szerk. Pallai László. Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2010. 25-39.

 „Zsigmond király, a konstanzi zsinat és a százéves háború”, Századok 144 (2010) 6: 1345-96.

 „Citizenships and Identities in Medieval Times”, Citizenship in Historical Perspective, ed. Ann Katherine Issacs, Guðmundur Hálfdanarson, Cliohres, Edizioni Plus, Universitá di Pisa, Pisa, 2011. 215-16.; 223-24.

 „Debreceni Dózsa küzdelme a bihari oligarchákkal”, In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. (Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadványai 7.) Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, 2011. 75-126.

 “Matthias Corvinus and Charles the Bold”, Chronica, megjelenés alatt [12 (2013)]

 „II. András balkáni külpolitikája”, In: II. András és Székesfehérvár, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, Székesfehérvár, 2012. (Magyar királyok és Székesfehérvár II. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 7. Sorozatszerkesztô: Smohay András) 129-173. ISBN 978 963 87898 4 6

 „Adalékok Mohács emlékezetéhez a Habsburgok államaiban: II. Lajos ábrázolásai a brüsszeli katedrálisban”, In: Az emlékezethely kutatásának módszertani problémái (Mohács példája), TÁMOP, Debrecen, megjelenés alatt [2013]

 „Queen Maria, the Cult of Louis II and Hungary in the Low Countries”, Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban, Debreceni Egyetem Nederlandisztika Tanszék, Debrecen, szerk. Bozzay Réka, megjelenés alatt [2013] 

 Bárány Attila- [Györkös Attila]: A fehér rózsa Magyarországon. Egy angol trónkövetelő viszontagságai és a Jagelló-kori diplomácia”, Századok 146 (2012) 2: 417-42.

 „Anglia királya és a morvamezei csata”, In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András.  Budapest, 2012. 39-46.

 „Hadtáp és logisztika Angliában a Százéves Háború korában”, In: Hadellátás és hadi-finanszírozás a középkorban: a középkori világ hadtáp-kérdései. Szerk. Pósán László, Zrínyi Kiadó, Budapest, [2013], megjelenés alatt

 „A fejedelmi lovagrendek hatása a magyar bárói társadalomban a 15. században”, In: A magyar arisztokrácia sokszínűsége. Szerk. Papp Klára, Püski Levente. (Speculum Historiae Debreceniense 12.) Debrecen, 2013. 11-43.

Courtenay Róbert latin császár Magyarországon”: Francia-magyar kapcsolatok a középkorban, Szerk. Györkös Attila – Kiss Gergely, Debrecen, 2013. 153-180.

 „King Andrew II in Philippe Mouskés’ Chronique rimée”, In: Byzance et l’Occident : Rencontre de l’Est et de l’Ouest, sous la direction d’Emese Egedi-Kovács, Collège Eötvös József ELTE, Budapest, 2013. 27-45.

“Medieval Queens and Queenship: the Present Status of Research in Income and Power”, Annual of Medieval Studies at the CEU, 19 (2013) 149-199.

 „II. András és a Latin Császárság”, Hadtörténelmi Közlemények 126 (2013) 2: 461-80.

 “Hungary's Relationship to her Neighbours in the Age of the Árpád Kings (c. 1000–1301)” In: Small Nations on the Borderlines of Great Powers. Eds. Attila Bárány - Satu Matikainen. Debrecen– Jyväskylä, 2013. 31-48. (Speculum Historiae Debreceniense 14.) ISBN 978-963-473-604-2.

 Lexikon-szócikkek:

„Garai”; „Order of the Dragon”: „aviticitas” szócikkek, The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. Robert E. Bjork, Oxford – New York, Oxford University Press, 2010. Vol. I-IV. pp. 1968. Vol. I. pp. 213-14.; ; Vol. II. p. 684.; Vol. III. p. 1232.

„Alba Societas”; „Khazars”; „Kroisenbrunn, battle of (1260)”, Miklós Toldi”; Military Auxiliary Peoples”; „Nicopolis, battle of”; „Patzinaks”; „Sigismund of Luxemburg”; „East Central Europe: Narrative (1300-1500)”; “Esztergom, Siege of, 1242”; Hausbergen, Battle of (1262, 8 Mar)”, The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military Technology. Ed. in Chief. Clifford J. Rogers. Oxford University Press, New York – Oxford, 2010. Vol. I-IV. pp. I. 17-18.; 98-100.; II. 6-13., 30.; 246-47., 465-66., 475., III. 56-59., 108-09., 270-72., 358-59.

 

Kisebb cikkek:

„A Plantagenetek”, Rubicon 11 (2000: No. 98.) 4: 4-9.

„A „lyukak országa”? Anglia Nagy Alfréd korában”, Rubicon 14 (2003) 5:42-49.„A Debreceni Egyetem története” In: Kutatás-fejlesztés a Debreceni Egyetemen. Szerk. Kovács László. Debrecen, 2002. 5-8.

„Létezett-e a középkor?” Debrecen, 2004. március 24.


A keresztes lovagok és a zsidóság”, Rubicon  17 (2006) 8: 54-57.

 

Recenziók

„Brit nemzet a 18. században?” [Linda Colley, Britons. Forging the Nation 1707-1837. Yale UP, 1990.] AETAS (1994/4) 179-185.


Angliáért és Szent Györgyért!” [Andrew Ayton, Knights and Warhorses. The English Aristocracy in the beginning of the Hundred Years War. London, 1994.] AETAS (1995/4) 169-176.

 „Amerika befejezetlen forradalma” [Eric Foner: Reconstruction. America's Unfinished Revolution, 1863-1877. New York: Harper & Row, Library, 1988. (The New American Nation Series, eds. H. S. Commager and R. B. Morris.)] AETAS (1996/1) 160-169.

„Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Studia professoris - professor studiorum. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Budapest, 2005.” Levéltári Közlemények 77 (2006) 1: 145-154.

 Szerkesztés [utószó, jegyzetek, mellékletek, ábrák, térképek szerkesztése]

„Albion”. Brit történelem és politikatudományi konferencia. Az előadások összefoglalói. Debreceni Egyetem – Civic Education Project, Debrecen, 2001. [Bárány A.: Előszó]

 Jancsó Benedek: Erdély története. ’A Második Világháború előtti magyar társadalomtudományok tára’. I. Sorozat: Történetírók. Attraktor – Pallas, Budapest, 2001. [’Historia Incognita’. Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2008.] [Bárány A.: Jegyzetek]

 Asztalos Miklós: A magyar nagyhatalom. Magyar külpolitika a kezdetektől 1526-ig. I-II. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2003. (Bárány A.: Jegyzetek: I.: 45-48.; 57-60.; 70-73.; 93-100.; 125-130.; 165-177.; 214-225.; 252-256.; 272.; 299-307.; 325-329.; 353-361.; II.: 17.; 46-49.; 69-72.; 120-121.; 138.; 185-198.; 226-230.; 266-273; 315-321; Utószó: 393-397.; Mellékletek: Dinasztikus ábrák: II.: 323-371.; Térképek: II.: 372-387.)

 Hóman Bálint: Magyar Középkor. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2003. (Bárány A.: Függelék: 311-312.)

 Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2003.

 Hóman Bálint: A magyar hún-hagyomány és hún-monda. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2003. (Bárány A.: Utószó: 168-169.) II. kiadás: 2010.

 Deér József: A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2003. (Bárány A.: Jegyzetek, utószó: 189-204.)

 Deér József: Királyság és nemzet. I-II. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005. [Bárány A.: Jegyzetek: 281-91.]

 Ferdinandy Mihály: Az istenkeresők. Az Árpádház története. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2003. (Bárány A.: Jegyzetek, utószó: 213-217.)

 Hóman Bálint: A magyar városok az Árpádok korában. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005.

 Áldásy Antal: Címertan. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005.

 Váczy Péter: A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005.

 Mályusz Elemér: Turóc megye kialakulása. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005.

 Ferdinandy Mihály: Országok úrnője. A magyar Anjouk kora (1301-1387). Magyarország romlása.(1490-1526). ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2007. (Bárány A.: Jegyzetek, utószó: 248-54.)

 Erdélyi László: A magyar lovagkor társadalma és művelődése, 1205-1526 ; A magyar lovagkor nemzetségei, 1200-1408. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005.

 Karácsonyi János: Szent László király élete. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2006. [Bárány A.: Jegyzetek: pp. 127-28.]

 Erdélyi László: Árpád-kor. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2008.

 Thomas Carlyle: Egykor és most. Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2010. [Bárány A.: Utószó: Carlyle és a Past and Present, pp. 180-83.]

 Lázár Gyula: Az ozmán birodalom fénykora és hanyatlása. Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2011. [Bárány A.: Utószó, pp. 109-14.]

 A három Villani krónikája. Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2011. (Scriptores rerum Hungaricarum, 5.) [Bárány A.: Utószó, pp. 259-66.]

 Társszerkesztés:

The First Millennium of Hungary in Europe. szerk. János Barta - Klára Papp. Társszerk. Bárány A. – Györkös A., Debrecen University Press, Debrecen, 2002. ISBN 963-202-519-9

 Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West. Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2009. ISBN 978-963-473-276-1 (Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadványai  I. ISSN 2060-9213) [társszerkesztés Györkös Attilával] 471 p. [Bárány A.: - Györkös A.: Introduction: pp. 13-14.]

 Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. (Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadványai 7.) [társszerkesztés Papp Klárával és Szálkai Tamással] Debrecen, 2011. pp. 349. ISBN 978-963-473-463-5

 Small Nations on the Borderlines of Great Powers. Eds. Attila Bárány  - Satu Matikainen. Debrecen– Jyväskylä, 2013. (Speculum Historiae Debreceniense 14.) ISBN 978-963-473-604-2

  Sorozatszerkesztés:

ISSN 1588-788X: Historia Incognita. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő

 Pukánszky Béla: A magyarországi német irodalom története. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2002.

 Eckhardt Sándor: A francia szellem. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2003. 

Bierbauer Virgil: A magyar építészet története. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2004.

 Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. A nemzetiségek története Magyarországon. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2004.

 Zoványi Jenő: A magyarországi protestantismus története 1895-ig. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2004.

 Rugonfalvi Kiss István: A székely nemzet története. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2004.

 Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztások története. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005.

 Deér József: A magyarok Szent Koronája.[ford. Romhányi Beatrix]. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Insignia Regni Hungariae – Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005. 

 Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2006.

 

 Rugonfalvi Kiss István: Bethlen Gábor. [Iktári Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. Az átértékelt Bethlen Gábor.] ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2008.

 Nagy Géza: A református egyház története. 1608-1715. I-II. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2008.

 Ferdinandy Mihály: A magyar honfoglalás mítoszai. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2009.

 Alföldi András: A korai Róma. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2009.

Darkó Jenő: Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2010.

 Deér József: A pápaság és a normannok. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2010.

 Ortvay Tivadar: A mohácsi csata. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány. Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2011.

 Kandra Kabos: Aba Samu király. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány. Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2011.

 ISSN 1786-4070: Historia Incognita. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő

 gr. Zichy István: A magyarság őstörténete és műveltsége a Honfoglalásig. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005.

 Horváth Barna: Az erkölcsi norma természete. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005.

 Ferdinandy Mihály: Az Árpád-ház mítoszai. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005.

 Mályusz Elemér: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005.

 Alföldi András: Keresztény császárok, pogány Róma. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005.

 Alföldi András: A későrómai birodalom válaszúton. Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2006.

 Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2007.

Moldován Gergely: A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2007.

Mályusz Elemér: A magyar történettudomány. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2007.

Csoma József: A magyar heraldika korszakai. Szerk. Szálkai Tamás. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2007.

Deér  József: Pogány magyarság – keresztény magyarság. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2007.

 Miskolczy István: A középkori kereskedelem története. Szerk. F. Romhányi Beatrix. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2007.

 Miskolczy István: Magyarország az Anjouk korában. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2009.

 Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2009.

 gróf Zichy István: Magyar őstörténet. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2010.

 Concha Győző: A kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2010.

 Gombos F. Albin: A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása (898-904).  ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2011.